ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ